ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มีความสำคัญอย่างไรจำเป็น แค่ใหน

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ มีความสำคัญอย่างไรจำเป็น แค่ใหน

รถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะที่คนทั่วไปใช้ในการเดินทางเพื่อเข้าถึงทั่วทุกพื้นที่ได้มากกว่ายานพาหนะประเภทอื่นจึงทำให้ทุกวันนี้กลายเป็นปัจจัยที่ 5 ของมนุษย์ไปแล้ว ผู้ที่จะขับขี่รถยนต์บนท้องถนนได้จะต้องมีใบอนุญาตขับรถหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าใบขับขี่นั้นเอง โดยใบอนุญาตขับรถยังมีการแบ่งแยกออกได้เป็นหลายประเภทตามการใช้งานทั้งประเภทส่วนบุคคลและรถสาธารณะเช่นใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลใบอนุญาตขับรถ จักรยานยนต์สาธารณะใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคลใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะและใบอนุญาตขับรถใหญ่รถแทรกเตอร์รถบดถนนซึ่งผู้ขับขี่ต้องพกใบขับขี่ติดตัวขณะขับรถทุกครั้งและยังต้องพกใบอนุญาตขับรถให้ตรงกับประเภทรถที่ขับด้วยโดยประเภทใบอนุญาตขับรถที่มีการขอใช้มากที่สุดคือใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลและรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

ใบอนุญาตขับรถในช่วงแรกๆที่กรมการขนส่งทางบกออกให้ผู้ขับรถจะเป็นแบบชั่วคราว 1 ปี หลังจากนั้นจึงจะสามารถขอใบอนุญาตขับรถเป็นแบบตลอดชีพได้โดยรูปแบบใบขับขี่ทั้งแบบชั่วคราวและตลอดชีพเป็นแบบทำด้วยกระดาษ ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนใบขับขี่รถเป็นแบบมีแถบแม่เหล็กจนกระทั่งเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2546 อธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้ประกาศใช้เกณฑ์การขอทำใบอนุญาตขับรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์ฉบับที่ 12 ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตขับรถตลอดชีพอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ใช้ใบอนุญาตขับรถนั้นได้ต่อไปส่วนการขอใบแทนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ ให้นำมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาใช้บังคับโดยอนุโลมและให้คิดค่าธรรมเนียมฉบับละ 100 บาทซึ่งหลังจากที่กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้จะส่งผลให้ไม่มีการออกใบขับขี่ส่วนบุคคลตลอดชีพอีกต่อไปโดยเปลี่ยนมากำหนดอายุใบอนุญาตขับขี่รถเป็น 5 ปีแทน

สำหรับการนับอายุใบขับขี่อนุญาตรถยนต์ชั่วคราวในปัจจุบันมีอายุ 2 ปีและการนับวันสิ้นอายุยังคงเหมือนเดิมคือวันสิ้นอายุนับจากที่ได้รับใบขับขี่ชั่วคราวนั้นทั้งนี้กฎหมายดังกล่าวจะไม่มีผลย้อนหลังต่อผู้ที่มีใบขับขี่ส่วนบุคคลตลอดชีพอยู่แล้วแม้ว่าในภายหลังใบขับขี่เกิดความชำรุดสูญหายหรือต้องการแก้ไขรายการเช่นชื่อสกุลที่อยู่หรือยศตำแหน่งเป็นต้นก็ยังสามารถขอรับใบแทนใบขับขี่ส่วนบุคคลเดิมได้ สำหรับอาชีพที่ต้องขับรถเป็นประจำเช่นคนขับรถส่งของขับรถรับจ้างหรือขับรถโดยสารประจำทางควรรู้กฎหมายในการขับขี่และใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้อง เพื่อการประกอบอาชีพและผลดีในการทำงานและความปลอดภัยของผู้ขับขี่เองด้วยค่ะ